Η GEOLYMPUS LTD εξειδικεύεται στην αδειοδότηση, τη λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων βιοαερίου, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το βιοαέριο αποτελείται από ένα μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου. Μπορεί να παραχθεί από ακατέργαστες πρώτες ύλες όπως τα αγροτικά απόβλητα, κοπριά, αστικά απόβλητα, φυτική ύλη, λύματα, πράσινα απόβλητα ή απορρίμματα τροφών. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σε πολλές περιπτώσεις έχει ένα πολύ μικρό αποτύπωμα άνθρακα.

Αποτελείται σε ποσοστό 65% από μεθάνιο και 35% από διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί με τροφοδοσία κινητήρων εσωτερικής καύσης, καυστήρων αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας μονάδας βιοαερίου είναι το πολύ χαμηλό (μηδενικό) κόστος των πρώτων υλών σε αντίθεση με το κέρδος από τα προϊόντα της.

 

Η εταιρεία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων βιοαερίου

Η εγκατάσταση μιας νέας μονάδας βιοαερίου απαιτεί μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες και άδειες που θα πρέπει να χορηγηθούν πριν την κατασκευή του εκάστοτε έργου. Ωστόσο, στην Ελλάδα λόγω της έλλειψης εμπειρίας, ο συγκεκριμένος χώρος αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Στην περίπτωση αυτή, μας δίνετε η δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας σε όλο το φάσμα των προδιαγραφών που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο.

Αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης

Προκειμένου να επιτύχουμε την μέγιστη απόδοση, αξιολογούμε τα έργα τόσο από την οικονομική, την  τεχνολογική και περιβαλλοντική πλευρά τους.

Διαχείριση και παρακολούθηση

Η λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων βιοαερίου, βασίζεται σε μια σειρά από επιχειρηματικές πρακτικές για τη δημιουργία του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας σε ένα έργο. Αφορά τη μετατροπή των υλικών και της εργασίας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για τη μεγιστοποίηση του κέρδους μιας μονάδας βιοαερίου.

Biogas (1)
Biogas (2)