Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα ζητήματα και ευκαιρίες των πελατών μας: Στρατηγική, Ανάπτυξη, Καθοδήγηση και Ασφάλεια Πληροφοριών & Δεδομένων.

Οι προσπάθειες βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζονται στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων, να αποδεικνύουν μια σαφή απόδοση των επενδύσεων και να ενσωματώνονται σταθερά στη στρατηγική και τις λειτουργίες σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη στρατηγική για την αειφορία, τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων

Η ομάδα μας ειδικεύεται στην παροχή βοήθειας πάνω σε:

  • Ανάπτυξη μιας στρατηγικής βιωσιμότητας που θα αντιμετωπίζει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα εστιάζοντας ταυτόχρονα στους τομείς που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής επιχειρηματικής στρατηγικής σας και θα επιτύχετε θετικό ουσιαστικό αντίκτυπο
  • Αξιοποίηση των ευκαιριών για να καταστήσετε τις επιχειρήσεις πιο βιώσιμες
  • Στήριξη σε επενδυτικές επιλογές που ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Βοηθάμε τους επενδυτές όλων των τύπων πάνω σε ζητήματα βιωσιμότητας των παραγόντων στις αποφάσεις τους.

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

H Geolympus παρέχει σε επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Συγκεκριμένα, προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Μελέτη βιωσιμότητας του έργου – Προσδιορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος και των πηγών χρηματοδότησης
  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του φακέλου
  • Εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και λοιπών μελετών / εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου υλικού τεκμηρίωσης που απαιτείται
  • Διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο τομέας της στρατηγικής θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους για την επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση. Η Geolympus τα τελευταια χρόνια έχοντας συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα εφόδια, έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ηγετική σκέψη πάνω στη στρατηγική, τα τελευταία εργαλεία και τεχνολογίες και ένα ασυναγώνιστο σύνολο δυνατοτήτων και ταλέντων προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν σήμερα και στο μέλλον. Συνεργαζόμαστε μαζί σας ώστε να μπορείτε να :

  • Αναπτύξετε μια εταιρική στρατηγική με σκοπό την δημιουργία αξίας στην επιχείρηση σας
  • Επιτύχετε μια σταθερή και κερδοφόρα ανάπτυξη
  • Αναπτύξετε μια ψηφιακή στρατηγική προκειμένου να ευθυγραμμιστείτε με τις απαιτήσεις  του μέλλοντος, αξιοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές με σκοπό να αναρριχηθείτε και να φτάσετε σε ηγετική θέση στον τομέα σας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η τεχνολογία αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο κλειδί στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη μετατροπή, τον εκσυγχρονισμό και την εκτέλεση των υφιστάμενων  εργασιών μέσα στις επιχειρήσεις. Το σημαντικότερο είναι να γνωρίζουμε πότε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να προωθήσουμε τις βελτιώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, να βελτιώσουμε τις οικονομικές επιδόσεις και να επιταχύνουμε την ταχύτητα στην αγορά.

Η Geolympus σας βοηθά να μεταμορφώσετε τις δραστηριότητές σας λαμβάνοντας μια ολιστική άποψη που συνδέει τις λειτουργίες με τη στρατηγική και επικεντρώνεται στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη αξία.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ

Η Geolympus έχοντας αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιών και αρχών, έχει ως σκοπό να βοηθήσει τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές στον πυρήνα της στρατηγικής και των λειτουργιών τους για να κατακτήσουν τη βιωσιμότητα μια πηγή συνεχούς και αυξανόμενης αξίας.

Οι προσπάθειες βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζονται στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων, να αποδεικνύουν μια σαφή απόδοση των επενδύσεων και να ενσωματώνονται σταθερά στη στρατηγική και τις λειτουργίες σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη στρατηγική για την αειφορία, τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων