Εξαιρετικά σημαντικό θεωρείται στις μέρες μας η προστασία του περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται μέσω της τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τις εταιρείες και βιομηχανίες. Η Geolympus, προσφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την εφαρμογή της σωστής περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας, είναι σε θέση να εκπονήσει μια σειρά περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν την:

  • Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων
  • Προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura
  • Τήρηση περιβαλλοντικών όρων
  • Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης
  • Περιβαλλοντική αποκατάσταση