Τα Έργα μας σε Εθνικό Επίπεδο

 

Μελέτη με στόχο την υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου Φυλής

  • Σκοπός ήταν η έρευνα για τον εντοπισμό νέων υδατικών πόρων καθώς επίσης και η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. Επίσης, ένας ακόμη στόχος της μελέτης, ήταν η ολοκληρωμένη διαχείριση τους μέσω καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών.

 

Γεωτεχνικές έρευνες

  • Σκοπός ήταν η διερεύνηση της σταθερότητας των πρανών σε περιοχές στον Ελλαδικό χώρο. Στις έρευνες πραγματοποιήθηκαν γεωτρητικές εργασίες, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, καθώς και εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και δοκιμές σε ρήγματα ασφάλτου.