Νέα εποχή για το ενεργειακό σύστημα

 

Μπήκαμε σε μια νέα εποχή για το ενεργειακό σύστημα, που πραγματώνεται μέσω των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες αυτές έρχεται λόγω της ανισορροπίας που έχει προκληθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ. Οι νέες αυτές τεχνολογίες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και να βελτιώσουν αισθητά το σύστημα.

Ορισμένα παραδείγματα αυτών των τεχνολογιών, που βρίσκονται είτε σε φάση υλοποίησης, είτε ανάπτυξης, είναι η αντλησιοταμίευση, οι συσσωρευτές, η αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα και υδρογόνου, η αποθήκευση θερμότητας και αερίου. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου λαμβάνει μέτρα και αλλάζει τις νομοθεσίες, για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα οδηγήσει στην σταθεροποίηση των ΑΠΕ καθώς και των τεχνολογιών αποθήκευσης στην αγορά. Στόχος είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η στροφή των Ευρωπαϊκών χωρών σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Συγκεκριμένα ο τρόπος αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μέσω συσσωρευτών όπου την αποθηκεύουν βραχυπρόθεσμα σε χημική μορφή ώστε να την διαθέσουν αργότερα ανάλογα με την ζήτηση. Όμως η ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέραν κάποιων ωρών ή ημερών. Αυτό το πρόβλημα καλείται να αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα. Επί του παρόντος γίνονται πολλές προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή, καθώς το ζήτημα αυτό έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρείται υψίστης σημασίας για την επιβίωση των ΑΠΕ στον χώρο της ενέργειας.